Sorø og omegns højskoleforenings historie. Højskoleforeninger blev dannet mange steder i slutningen af 1800-tallet af folk, der havde været på højskole. De ville fortsætte med at høre foredrag og med at synge. Der var som regel god tilslutning til disse foreninger, som holdt møder i forsamlingshuse, afholdshoteller eller på skoler. Nogle steder kaldte man dem for foredragsforeninger. I Sorø blev der også oprettet en forening omkring Sorø Højskole. Sorø Højskole Sorø Højskole blev oprettet midt i provisorietiden. Højskolerne var dengang oftest grundlagt på partiet venstres idegrundlag og derfor en torn i øjet på det stærkt konservative styre, som med statsminister Estrup var ved regeringen i perioden 1884 - 1895. Højskolens oprettelse skyldes højskolelærer redaktør Frederik Martin, der var ansat som redaktør på Sorø Folketidende. Skolen begyndte sin virksomhed i januar 1883 i lejede lokaler, fra august 1883 med højskolelærer Peter Svegaard som forstander. Provisorieregeringen fjernede statstilskuddet, så skolen måtte i 1887 lukke. Svegaard oprettede derefter den endnu kendte boghandel i Sorø. Redaktør Martin fortsatte bestræbelserne og i september 1888 blev skolen genindviet i egne bygninger på Banevej 30 med kapellan Kristen Bjerre som leder og Jutta Bøjsen Møller som højskolemor. Skolen fik snart 150 elever. Fra 1900 blev skolen ledet af A.D. Dalsgaard i 22 år. Her var en af lærerne Karl Elnegaard indtil 1907, hvor skolen kun havde piger på holdene. Fra 1907 blev det således en ren pigeskole med et sommerhold og et vinterhold. Efterfølgeren havde igen karlehold om vinteren. Eleverne blev med tiden yngre og yngre, så fra 1927 førtes skolen videre som en ren ungdomsskole - Sorø Ungdomsskole, som i 1972 flyttede til Topshøjvej 50, og som nu hedder Sorø gymnastikefterskole. To af højskolens første medarbejdere, Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen oprettede i 1895 Sorø Husholdningsskole, nu på Holbergsvej. Magdalene fortsatte få år efter alene ved at oprette Ankerhus husholdningsseminarium, med lærerindeuddannelse som det oprindelige grundlag. Begge skole lever i bedste velgående i dag. Højskoleforeningen Forstander ved Sorø Ungdomsskole, Knud Aage Bramsen, har forsket i Sorø Højskoles gamle skrifter, og har hér fundet frem til en lang række interessante oplysninger. Herom skriver han i sin beretning fra højskoleforeningens generalforsamling i 1979. Sorø og Omegns Højskoleforening går helt tilbage til 1890. Sorø Højskoles første forstander – Kristian Bjerre skriver i sin beretning fra 1890 følgende: ”Vi har haft en række udmærkede møder i vor forening – Sorø Højskolekreds – med fuldt hus. Der har været foredrag af: Digteren C. Hojstrup Prokurator C. Alberti Forstander Ernst Trier, Vallekilde. Digter Jacob Knudsen Digteren Bjørn Stjerne Bjørnson, Norge Forstander Schrøder, Askov. Ved Højskolekredsens efterårsmøde var der så mange mennesker, at vi måtte holde mødet i gården, og forstander Ernst Trier, Vallekilde, måtte tale fra et af skolens vinduer. Vi serverede altid kaffe ved højskolekredsens møder, men nu her i 1890 forbød Herredsfogeden, Mus, vi beværtede folk fra kredsens møder. Vi serverede alligevel kaffe ved Højskolekredsens møder, og vi blev derfor ved Underretten dømt til ikke mere at servere kaffe, og vi fik en bøde på kr. 15,00. Vi appellerede sagen til Overretten, og her blev vi frifundet, så nu kunne vi servere kaffe i fred”. Denne Højskolekreds kan man følge i Sorø Højskoles historie, og det mærkelige er, at møderne altid blev holdt på en torsdag, som vi har det nu. I 1913 og i 1920 blev der afholdt 3 dages efterårsmøde med fuldt hus alle dage. Ligeledes blev der afholdt et stort sommermøde i Egevangen. Ved et sommermøde, hvor Bjørnson fra Norge skulle tale, måtte man flytte mødet ud på en mark ved Sorø, hvor der var 10.000 mennesker samlet. Fra 1930 til 1933 hører man ikke så meget om Sorø Højskolekreds, men i 1933 hører man om en ny oprettelse af Sorø Højskolekreds. En kreds af egnens beboere udsendte et opråb, der lød således:   Kære venner af den grundtvigske Højskole. Vi underskrevne opfordrer kvinder og mænd til at danne en ny Højskolekreds med cand. Teol og lærer Enriko Bjerre som leder. Formaalet med den nye Sorø Højskolekreds skal være at faa afholdt maanedlige møder på højskolen for ældre og yngre med gode folkelige talere. Som aarsbidrag skulle betales kr. 2,00 og med kr. 5,00 skulle medlemmer af Sorø Højskolekreds med hustand ha fri adgang til de maanedlige møder. Efter det første møde på Sorø Ungdomsskole den 7. maj 1933, vil der blive lejlighed til at drøfte foreningens opgave, fælge bestyrelse m.m. Underskrevne: Chr. Andersen, Stenstrup Signe Christensen, Sorø Gudrun la Cour, Sorø Chr. Damslund, Broby Marie Drejer, Pedersborg N.P. Eliasen, R. Eskilstrup Karl Elnegaard, Sorø Konstantin Hansen, Sorø Lærer Hansen, Frederiksberg Poul Ibsen, Fulby Karl Jensen, Singerholm Vilhelm Jensen, Døjringe Lærer Johansen, Krøjerup Kr. Jørgensen, Suserup Aksel Jensen, Lilleskov Illum Kristiansen, Sorø Graver Larsen, Sorø Magdalene Lauridsen, Sorø Lars Larsen, Ringstedvej Marie Martin, Sorø Johannes Nielsen, Næsby Johannes Møller, Tygestrup Gert Olsen, Tuelsborg Købmand Petersen, Sorø Rasmus Rasmussen, Sorø R.A. Stage, Munke-Bjergby Gunhild Svegaard, Sorø Lærer Tyndeskov, Topshøj H. Thorslund, Pedersborg Karoline Topsøe, Sorø Signe Ullerup, Sorø J. Zingernagel, Pælegaarden Sorø Højskolekreds gik udmærket, indtil besættelsen kom i 1940, men så svandt møderne ind på grund af de svære tider. Vinteren 1941 – 42 var jeg lærer på Sorø Ungdomsskole og var derfor med til et par møder i Højskolekredsen. Af de personer, som var til stede ved møderne, husker jeg endnu: Carl Elnegaard, Gert Olsen, Tuelsborg, Chr. Andersen, Stenstrup, Magdalene Lauridsen, Ankerhus, lærer Tyndeskov Petersen, Topshøj og J. Chr. Damslund, Sorø.  Resten af besættelsestiden blev der ikke i Sorø Højskolekreds holdt flere møder, og dermed ophører foreningen under navnet ”Sorø Højskolekreds”. Efter befrielsen i 1945 blev den nuværende højskoleforening startet af nogle interesserede mennesker i Sorø og Omegn. Det var Grundtvigs tanker om ”det levende ord i sagn og sang – fra mund til mund!”, der ligger til grund for foreningens virke. Tanken om oprettelse af en højskoleforening for Sorø og Omegn kom frem ved et opstillingsmøde forud for Menighedsvalget i november 1945. Ved dette møde nedsattes et udvalg til at arbejde videre for sagen, og dette kom til at bestå af følgende: Frk. Broholm, Ankerhus Kontorbestyrer J. Chr. Damslund, Vibevej Fru Karen Nielsen, Ringstedvej (Karen Nielsens mand var fragtmand Sorø-København). Konsulent Geert Olsen, Tuelsborg og Konsulent Larsen-Odd, Broby. Udvalget sammenkaldte til et julemøde på Sorø Afholdshotel – mandag d. 17. december 1945, hvor pastor Hein, Glumsø, talte. Efter foredraget drøftede man spørgsmålet, om man skulle oprette en højskoleforening, hvad der var enstemmig tilslutning til, og man fastsatte den stiftende generalforsamling til mandag d. 14. januar 1946. Til den stiftende generalforsamling kom omkring 100 mennesker. Vedtægterne blev godkendt, og bestyrelsen kom til at bestå af: Larsen-Odd, formand Damslund, næstformand Geert Olsen, sekretær Fru Nielsen, kasserer Medlemsbidraget blev fastsat til 3 kr. pr. halvår for 1 person og 5 kr. for ægtepar. Ved møderne betalte medlemmerne 50 øre og ikke-medlemmer 1 kr. Skoleelever betalte 50 øre, når forstanderen stod som medlem af foreningen. Der blev udpeget en række tillidsmænd, som skulle indtræde i foreningen: For Sorø: Karl Elnegaard For landsognet: Hans Hansen, Heglingegaard. For Pedersborg: Fru Mansa For Bromme: Lauritz Nielsen For Krøjerup: Henry Jensen For Sorterup: Ambrosius Madsen For Munke-Bjergby: Agnethe Thomsen, Døjringe For Bjernede: Gudrun Olsen, Fulby For K. Flinterup: Gudrun Petersen For Slaglille: Johannes Thomsen For Fjenneslev: Hans Hansen For Broby: Kirstine Larsen For Lynge: Frode Steffensen-Hansen Foreningens navn ”Sorø og omegns højskoleforening” var således knyttet op til selve Sorø og de nærliggende sogne. Hér i 2011 er ”omegn” kommet til at omfatte det meste af Sjælland, hvorfra medlemmer kommer til foreningens arrangementer. Emnerne ved foredragene har siden foreningens start været forskellige – fra historien, litteraturen, kirken eller den dagsaktuelle politik, men udgangspunktet har hele tiden været, at foredragene skal give oplysninger om menneskelivet og være med til at give en større viden og indsigt i den mangfoldighed, vi er en del af. Hvis man ser tilbage i årene efter krigen og frem til Bramsens formandsperiode, var emnerne på møderne meget forskellige med et utal af spændende og interessante vinkler. Men efter at Bramsen kom til var det fortrinsvis præster og højskoleforstandere, der stod for foredragene. Sorø og omegns højskoleforening har nu gennem flere år benyttet et gennemgående tema for sæsonens foredrag og her ud fra bestræbt sig på at få set på temaet fra forskellige perspektiver (f.eks. kultur, kunst, religion, politik, samfundsforhold osv.). Hér kan nævnes temaer som ”Danmark set indefra og udefra”, ”Ordets mangfoldighed”, ”Medmenneskelighed” og ”Det hele menneske”. Ud over 7 foredrag arrangerer foreningen i hver sæson en kulturtur, en teatertur og en sommerudflugt for foreningens medlemmer. Herudover har foreningen i en årrække taget initiativ til besøg og ophold på nogle af landets højskoler. Et af omdrejningspunkterne i foreningens virke er desuden sangene. Ved hvert arrangement bliver der sunget nogle af de dejlige danske sange fra Højskolesangbogen, som også hen ad vejen gennemgår fornyelse, så nye sange ser dagens lys og dermed også introduceres i Sorø og omegns højskoleforening. Formænd for Sorø og omegns højskoleforening: 1945 – 1953 Oluf Larsen-Odd 1953 - 1963 Hans Thorslund 1963 – 1989 Knud Aage Bramsen 1989 – 1998 Evald Petersen 1998 – 2010 Erna Kristoffersen 2010 - Sonja Lund
Historie
Forside Om foreningen Aktiviteter Medlemskab Løbesedler Pressemeddelelser Galleri Grundtvig Tidligere programmer Links
Webmaster: Agerskov Webdesign